Intercooler

Code Description
0101.2011
280
264
34
0101.2011
 • Mass length (mm): 280
 • Mass height (mm): 264
 • Mass thickness (mm): 34
0101.2016
Opened Thermocontacts predisposition
322
509
32
0101.2016
 • NOTE: Opened Thermocontacts predisposition
 • Mass length (mm): 322
 • Mass height (mm): 509
 • Mass thickness (mm): 32
0101.2037
350
660
26
0101.2037
 • Mass length (mm): 350
 • Mass height (mm): 660
 • Mass thickness (mm): 26
0101.2041
430
380
22
0101.2041
 • Mass length (mm): 430
 • Mass height (mm): 380
 • Mass thickness (mm): 22
0101.2042
520
400
20
0101.2042
 • Mass length (mm): 520
 • Mass height (mm): 400
 • Mass thickness (mm): 20
0101.2043
520
395
24
0101.2043
 • Mass length (mm): 520
 • Mass height (mm): 395
 • Mass thickness (mm): 24
0101.2044
322
500
26
0101.2044
 • Mass length (mm): 322
 • Mass height (mm): 500
 • Mass thickness (mm): 26
0101.3046
650
450
32
0101.3046
 • Mass length (mm): 650
 • Mass height (mm): 450
 • Mass thickness (mm): 32
0101.3048
485
420
32
0101.3048
 • Mass length (mm): 485
 • Mass height (mm): 420
 • Mass thickness (mm): 32
0101.3049
595
440
40
0101.3049
 • Mass length (mm): 595
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 40
0101.3050
550
435
40
0101.3050
 • Mass length (mm): 550
 • Mass height (mm): 435
 • Mass thickness (mm): 40
0101.3052
485
560
58
0101.3052
 • Mass length (mm): 485
 • Mass height (mm): 560
 • Mass thickness (mm): 58
0101.3054
610
460
32
0101.3054
 • Mass length (mm): 610
 • Mass height (mm): 460
 • Mass thickness (mm): 32
0101.3056
663
485
32
0101.3056
 • Mass length (mm): 663
 • Mass height (mm): 485
 • Mass thickness (mm): 32
0101.3057
710
580
26
0101.3057
 • Mass length (mm): 710
 • Mass height (mm): 580
 • Mass thickness (mm): 26
0102.2032
550
435
32
0102.2032
 • Mass length (mm): 550
 • Mass height (mm): 435
 • Mass thickness (mm): 32
0102.2060
350
443
34
0102.2060
 • Mass length (mm): 350
 • Mass height (mm): 443
 • Mass thickness (mm): 34
0102.2079
650
440
42
0102.2079
 • Mass length (mm): 650
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3001
380
330
30
0102.3001
 • Mass length (mm): 380
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 30
0102.3002
440
330
34
0102.3002
 • Mass length (mm): 440
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 34
0102.3003
440
330
30
0102.3003
 • Mass length (mm): 440
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 30
0102.3006
650
430
42
0102.3006
 • Mass length (mm): 650
 • Mass height (mm): 430
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3007
440
440
34
0102.3007
 • Mass length (mm): 440
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 34
0102.3008
Without intercooler fittings
550
410
42
0102.3008
 • NOTE: Without intercooler fittings
 • Mass length (mm): 550
 • Mass height (mm): 410
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3011
650
435
32
0102.3011
 • Mass length (mm): 650
 • Mass height (mm): 435
 • Mass thickness (mm): 32
0102.3012
645
330
42
0102.3012
 • Mass length (mm): 645
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3013
600
340
40
0102.3013
 • Mass length (mm): 600
 • Mass height (mm): 340
 • Mass thickness (mm): 40
0102.3072
520
327
30
0102.3072
 • Mass length (mm): 520
 • Mass height (mm): 327
 • Mass thickness (mm): 30
0102.3073
580
440
22
0102.3073
 • Mass length (mm): 580
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 22
0102.3075
580
440
32
0102.3075
 • Mass length (mm): 580
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 32
0102.3081
550
330
34
0102.3081
 • Mass length (mm): 550
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 34
0102.3082
650
440
42
0102.3082
 • Mass length (mm): 650
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3083
Tropic
650
440
42
0102.3083
 • NOTE: Tropic
 • Mass length (mm): 650
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3090
580
400
26
0102.3090
 • Mass length (mm): 580
 • Mass height (mm): 400
 • Mass thickness (mm): 26
0102.3091
610
440
34
0102.3091
 • Mass length (mm): 610
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 34
0102.3093
440
330
34
0102.3093
 • Mass length (mm): 440
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 34
0102.3098
440
440
34
0102.3098
 • Mass length (mm): 440
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 34
0102.3099
550
330
42
0102.3099
 • Mass length (mm): 550
 • Mass height (mm): 330
 • Mass thickness (mm): 42
0102.3100
520
440
32
0102.3100
 • Mass length (mm): 520
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 32
0102.3101
520
440
32
0102.3101
 • Mass length (mm): 520
 • Mass height (mm): 440
 • Mass thickness (mm): 32
Page
per page